Obec Betlanovce

Zmluva

Zmluva o výpožičke

Identifikácia

Číslo zmluvy: KRHZ-KE-VO-637/2020

Názov objednávateľa: Obec Betlanovce

Adresa objednávateľa: č. 23, 05315 Betlanovce

IČO objednávateľa: 00328952

Názov dodávateľa: Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

Adresa dodávateľa: Pribinova 2, 812 72 Bratislava

IČO dodávateľa: 00151866

Predmet zmluvy: Predmetom tejto zmluvy je záväzok požičiavateľa v súlade so zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 278/1993 Z. z.“) a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve prenechať vypožičiavateľovi do bezplatného užívania dočasne prebytočný hnuteľný majetok štátu v správe Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

Zmluvná cena: 14359.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 27.10.2020

Datum zverejnenia: 29.12.2020

Dokumenty Pdf Zmluva o výpožička č.KRHZ-KE-VO 6372020.pdf ( veľkosť: 521,1 KB, aktualizované: Utorok 29. December 2020 17:16 )