Obec Betlanovce

Zmluva

Zmluva o poskytovaní služieb na zabezpečenie procesu ver. obstarávania uzavretá podľa § 269 ods.2 a násl. Obch.zákonníka

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Betlanovce

Adresa objednávateľa: č. 23, 05315 Betlanovce

IČO objednávateľa: 00328952

Názov dodávateľa: SQM s.r.o.

Adresa dodávateľa: Partizánska cesta 71, 974 01 Banská Bystrica

IČO dodávateľa: 36634948

Predmet zmluvy: Predmetom tejto zmluvy je záväzok poskytovateľa zabezpečiť pre objednávateľa za odplatu výkon procesu verejného obstarávania podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) pre zákazky uvedené v bode 2.2 tohto článku, a to v rámci pripravovaného projektu s názvom “ Zlepšenie prístupu MRK k pitnej vode v obci Betlanovce„ a záväzok objednávateľa za riadne a včasné splnenie predmetu zmluvy zaplatiť poskytovateľovi dohodnutú odplatu.

Zmluvná cena: 3240.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 09.05.2022

Datum zverejnenia: 16.05.2022

Dokumenty Pdf Zmluva o poskytovaní služieb voda.pdf ( veľkosť: 106,6 KB, aktualizované: Pondelok 16. Máj 2022 11:29 )
Pdf Zmluva o poskytovaní služieb voda s podpisom.pdf ( veľkosť: 8,8 MB, aktualizované: Pondelok 16. Máj 2022 11:29 )