Obec Betlanovce

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
29.01.2021 Dodávka plynu - zmena ceny 0,017 €/kWh
Dodatok č.1
0.00000 €/kWh s DPH Obec Betlanovce SPP a.s. 29.01.2021
29.01.2021 Dodávka plynu - zmena ceny - 0,0176 €/kWh
Dodatok č.1
0.00000 €/kWh s DPH Obec Betlanovce SPP a.s. 29.01.2021
29.01.2021 Dodávky plynu - zmena ceny 0,0174 €/kWh
Dodatok č.1
0.00000 €/kWh s DPH Obec Betlanovce SPP a.s. 29.01.2021
30.12.2020 Úrazové poistenie UoZ §12
5190053969
29.25 € s DPH Obec Betlanovce KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. 18.12.2020
30.12.2020 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie § 52.
5190053970
19.50 € s DPH Obec Betlanovce KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. 18.12.2020
29.12.2020 Predmetom dohody je úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec alebo formou menších služieb pre samosprávny kraj a poskytovaní finančného príspevku príjemcovi príspevku na úhradu časti nákladov na osobné ochranné pracovné prostriedky, úrazové poistenie dlhodobo nezamestnaných občanov, ktorí sú poberateľmi dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi – znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie (ďalej len „ZUoZ“), časti nákladov na pracovné náradie a časti ďalších nákladov, ktoré súvisia s vykonávaním aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec alebo formou menších služieb pre samosprávny kraj (ďalej len „aktivačná činnosť“) a na úhradu časti celkovej ceny práce zamestnanca, ktorý organizuje aktivačnú činnosť (ďalej len „organizátor“) v súlade s platnými a účinnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a právnymi aktmi Európskych spoločenstiev.
20/44/054/686
3624.84 € s DPH Obec Betlanovce ÚPSVaR Spišská Nová Ves 17.12.2020
29.12.2020 Predmetom tejto zmluvy je záväzok požičiavateľa v súlade so zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 278/1993 Z. z.“) a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve prenechať vypožičiavateľovi do bezplatného užívania dočasne prebytočný hnuteľný majetok štátu v správe Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
KRHZ-KE-VO-637/2020
14359.00 € s DPH Obec Betlanovce Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 27.10.2020
21.12.2020 záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu elektrické kompostovacie zariadenie GreenGood 02 výr.č. E2002144 na redukciu a spracovanie vedľajších živočíšnych produktov
1500.00 € s DPH Obec Betlanovce JRK Slovensko s.r.o. 18.12.2020
14.12.2020 Predmetom Dohody je vysporiadanie sporných nárokov SOZA v súvislosti s použitím chránených hudobných diel v zmysle čl. II., ods. 1 Dohody Používateľom, t.j. záväzok Používateľa vysporiadať nároky vo výške uvedenej v čl. III., ods. 1 Dohody za použitie chránených hudobných diel.
24.65 € s DPH Obec Betlanovce SOZA 07.12.2020
14.12.2020 Nájom a užívanie hrobového miesta č. B/104/2020.
B/104/2020
10.00 € s DPH Sidónia Drenčeniová Obec Betlanovce 14.12.2020
11.12.2020 Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Poskytovateľa spolupracovať s Klientom a poskytovať mu služby a iné plnenia smerujúce k získaniu Grantu v rámci Envirofondu ďalej aj ako „projekt“, v rámci výzvy Dotácie z Environmentálneho fondu pre rok 2021, konkréne na: ,, Oblasť B – Ochrana a využívanie vôd – Oddiel I – BK4c“ a ,, Oblasť C – Rozvoj odpadového hospodárstva a obehového hospodárstva z pohľadu odpadov – Oddiel I - C1, Oddiel II – C5.“(ďalej len „Grantový program“)
1200.00 € s DPH Obec Betlanovce HELP 4 PEOPLE 18.11.2020
11.12.2020 Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Poskytovateľa spolupracovať s Klientom a poskytovať mu služby a iné plnenia smerujúce k získaniu Grantu s pracovným predbežným názvom projektu: „Stavebné úpravy župného domu na obecný úrad v obci Betlanovce“, ďalej aj ako „projekt“, v rámci výzvy s kódom LDI02 na miestny rozvoj, znižovanie chudoby a inklúziu Rómov (SK–Inklúzia Rómov a posilnenie ich postavenia / Nórske granty 2014-2021) financovanej z Nórskych grantov a Štátneho rozpočtu Slovenskej republiky (ďalej len „Grantový program“)
1500.00 € s DPH Obec Betlanovce HELP 4 PEOPLE 18.11.2020
09.12.2020 Účelom tejto zmluvy je záujem ŠÚ SR poskytnúť mobilným asistentom sčítania koncové zariadenia a SIM karty na výkon asistovaného sčítania v teréne, ktoré boli ŠÚ SR dodané dodávateľom SOITRON, s.r.o., so sídlom Plynárenská 5, 829 75 Bratislava, IČO: 35955678, zapísaným v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo: 37618/B, na základe Zmluvy o dodaní tovarov a poskytnutí súvisiacich služieb č. ZML-3-61/2020-900 zo dňa 13.10.2020, resp. dodávateľom Slovak Telekom, a.s., so sídlom Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35 763 469, zapísaným v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 2081/B, na základe Zmluvy o poskytnutí mobilných hlasových služieb a dátových služieb č. ZML-3-59/2020-900 zo dňa 13.10.2020. 3. V súlade s účelom tejto Zmluvy ŠÚ SR bezplatne prenecháva Obci koncové zariadenia a SIM karty (ďalej len „predmet výpožičky“) v stave spôsobilom na riadne užívanie a Obec predmet výpožičky bez výhrad prijíma.
0.00 € s DPH Obec Betlanovce Slovenská republika-Štatistický úrad SR 09.12.2020
19.11.2020 Nájom a užívanie hrobového miesta č. B/82/2020.
B/82/2020
20.00 € s DPH Viera Gromanová Obec Betlanovce 16.11.2020
19.11.2020 Nájom a užívanie hrobového miesta č. B/80/2020.
B/80/2020
20.00 € s DPH Mária Gromanová Obec Betlanovce 16.11.2020
Zobrazených 136 - 150 z celkových 765.
1 2 6 7 8 10 12 13 14 50 51