Obec Betlanovce

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
11.11.2021 Predmetom zmluvy je zriadenie Účtu SPORObusiness dotácie.
0.00 € s DPH Obec Betlanovce Slovenská sporiteľňa a.s. 10.11.2021
11.11.2021 Predmetom zmluvy je zriadenie Účtu SPORObusiness dotácie.
0.00 € s DPH Obec Betlanovce Slovenská sporiteľňa a.s. 10.11.2021
09.11.2021 zmena termínu realizácie, najneskôr do 31.10.2022.
Dodatok č.3
0.00 € s DPH Obec Betlanovce T-servis Teplička, s.r.o. 29.10.2021
03.11.2021 Predmetom tejto dohody je záväzok organizátora realizovať činnosť bližšie špecifikovanú v článku II tejto dohody, a to prostredníctvom osôb podľa § 1 ods. 2 zákona o pomoci v hmotnej núdzi nachádzajúcich sa v hmotnej núdzi podľa podmienok zákona o pomoci v hmotnej núdzi (ďalej len „občania“), ktorých účasť za týmto účelom zabezpečí úrad.
21/44/010/42
0.00 € s DPH Obec Betlanovce ÚPSVaR Spišská Nová Ves 29.10.2021
03.11.2021 Predmetom tejto dohody je záväzok organizátora zabezpečiť realizáciu aktivačnej činnosti bližšie špecifikovanú v článku IV tejto dohody a úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení a výkone menších obecných služieb pre obec (ďalej len „aktivačná činnosť“) na účely výplaty aktivačného príspevku, ktorý je určený na podporu udržiavania pracovných návykov UoZ.
21/44/012/46
0.00 € s DPH Obec Betlanovce ÚPSVaR Spišská Nová Ves 29.10.2021
29.10.2021 Nájom a užívanie hrobového miesta č. A8181
A/181/2021
10.00 € s DPH Jarmila Tarbajová Obec Betlanovce 15.10.2021
26.10.2021 Nájom a užívanie hrobového miesta č. B/93
B/93/2021
20.00 € s DPH Peter Majkut Obec Betlanovce 26.10.2021
26.10.2021 Nájom a užívanie hrobového miesta č. A/126
A/126/2021
20.00 € s DPH Peter Majkut Obec Betlanovce 26.10.2021
25.10.2021 Zmena spôsobu financovania nákladov spoločného obecného úradu
2
0.00 € s DPH Obec Betlanovce Obec Harichovce 27.09.2021
22.10.2021 Nájom a užívanie hrobového miesta č. A/32
A/32/2021
20.00 € s DPH Dana Priputenová Obec Betlanovce 19.10.2021
19.10.2021 Vytvorenie diela-umeleckej drevorezby sochy medveďa.
30/2021
650.00 € s DPH Obec Betlanovce Martin Kačica 18.10.2021
19.10.2021 Zmena termínu začiatku a ukončenia realizácie projektu "ČOV a kanalizácia Betlanovce"
Dodatok č.1
0.00 € s DPH Obec Betlanovce MŽP SR, Slovenská agentúra ŽP 15.10.2021
15.10.2021 Nájom a užívanie hrobového miesta č. B/30/2021.
B/30/2021
20.00 € s DPH Anna Švirlochová Obec Betlanovce 15.10.2021
30.09.2021 Zriadenie grantového účtu pre príjem a čerpanie dotácií poskytnutých z "Podpora sociálneho začlenenia a pozitívnych zmien v komunitách s dôrazom na MRK prostredníctvom rozvoja komunitnej práce v centre sociálnych služieb Betlanovce v obci Betlanovce"
0.00 € s DPH Obec Betlanovce Prima banka Slovensko a.s. 30.09.2021
24.09.2021 Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností Zmluvných strán pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na realizáciu Aktivít Projektu, ktoré sú predmetom schválenej ŽoNFP.
309070ABQ7
9172.61 € s DPH Obec Betlanovce Pôdohospodárska platobná agentúra 02.09.2021
Zobrazených 91 - 105 z celkových 765.
1 2 3 4 5 7 9 10 11 50 51