Obec Betlanovce

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
25.10.2021 Zmena spôsobu financovania nákladov spoločného obecného úradu
2
0.00 € s DPH Obec Betlanovce Obec Harichovce 27.09.2021
22.10.2021 Nájom a užívanie hrobového miesta č. A/32
A/32/2021
20.00 € s DPH Dana Priputenová Obec Betlanovce 19.10.2021
19.10.2021 Vytvorenie diela-umeleckej drevorezby sochy medveďa.
30/2021
650.00 € s DPH Obec Betlanovce Martin Kačica 18.10.2021
19.10.2021 Zmena termínu začiatku a ukončenia realizácie projektu "ČOV a kanalizácia Betlanovce"
Dodatok č.1
0.00 € s DPH Obec Betlanovce MŽP SR, Slovenská agentúra ŽP 15.10.2021
15.10.2021 Nájom a užívanie hrobového miesta č. B/30/2021.
B/30/2021
20.00 € s DPH Anna Švirlochová Obec Betlanovce 15.10.2021
30.09.2021 Zriadenie grantového účtu pre príjem a čerpanie dotácií poskytnutých z "Podpora sociálneho začlenenia a pozitívnych zmien v komunitách s dôrazom na MRK prostredníctvom rozvoja komunitnej práce v centre sociálnych služieb Betlanovce v obci Betlanovce"
0.00 € s DPH Obec Betlanovce Prima banka Slovensko a.s. 30.09.2021
24.09.2021 Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností Zmluvných strán pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na realizáciu Aktivít Projektu, ktoré sú predmetom schválenej ŽoNFP.
309070ABQ7
9172.61 € s DPH Obec Betlanovce Pôdohospodárska platobná agentúra 02.09.2021
02.09.2021 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas menších služieb
5190056245
32.50 € s DPH Obec Betlanovce KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. 31.08.2021
17.08.2021 Predmetom tejto zmluvy je dohoda zmluvných strán na zriadení práva zodpovedajúceho vecnému bremenu v rozsahu uvedenom v Geometrickom pláne č. 51/2021.
č.1
5.50 € s DPH Tomáš Smik Obec Betlanovce 17.08.2021
16.08.2021 Predmetom tejto zmluvy je dohoda zmluvných strán na zriadení práva zodpovedajúceho vecnému bremenu v rozsahu uvedenom v Geometrickom pláne č. 25/2021.
č. 2
10.50 € s DPH Richard Remiaš Obec Betlanovce 16.08.2021
09.08.2021 Rozšírenie redakčného systému - modulu úradná tabuľa o možnosť zverejňovania dokumentov podľa zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (ďalej len „CUET“ dostupnej na portáli https://cuet.slovensko.sk/ spravovanom Národnou agentúrou pre sieťové a elektronické služby ďalej len „NASES“), a zabezpečenie zverejňovania dokumentov na CUET prostredníctvom modulu úradná tabuľa.
CUET-12-04-2021-SK
708.00 € s DPH Obec Betlanovce Galileo Corporation s.r.o. 30.07.2021
09.08.2021 Záväzok zhotoviteľa vykonať na svoje náklady a nebezpečenstvo pre objednávateľa nižšie špecifikované dielo – webové sídlo s prezentáciou www.betlanovce.sk (ďalej len „sídlo“) prispôsobené farbám obecného erbu a záväzok objednávateľa dielo prevziať a zaplatiť za neho stanovenú cenu. Predmetom zmluvy je tiež dodanie a poskytnutie redakčného systému zhotoviteľom objednávateľovi po dobu účinnosti tejto zmluvy v rozsahu potrebnom na riadnu prevádzku webového sídla na serveri zhotoviteľa, a to za podmienok stanovených v tejto zmluve.
SOD-12-04-2021-SK
1188.00 € s DPH Obec Betlanovce Galileo Corporation s.r.o. 30.07.2021
09.08.2021 Záväzok zhotoviteľa zabezpečiť bezchybnú prevádzku redakčného systému a webového sídla objednávateľa www.betlanovce.sk (ďalej len „sídlo“) na svojom serveri, ďalej poskytovať v dohodnutom rozsahu webhostingové služby s touto prevádzkou súvisiace a povinnosť objednávateľa zaplatiť za zabezpečenie prevádzky a ďalších služieb stanovenú odmenu.
SOP-12-04-2021-SK
420.00 € s DPH Obec Betlanovce Galileo Corporation s.r.o. 30.07.2021
09.08.2021 Úprava vzájomných práv a povinností Strán pri spracovaní osobných údajov, ktoré Prevádzkovateľ poskytuje Sprostredkovateľovi v súvislosti s Prevádzkovou zmluvou pri využívaní Služieb.
ZS-12-04-2021-SK
0.00 € s DPH Obec Betlanovce Galileo Corporation s.r.o. 30.07.2021
22.07.2021 3.1.2 termín dodania kompletného zmluvného diela 2 mesiace od zahájenia realizácie, najneskôr však do 31.10.2022.
Dodatok č.2
0.00 € s DPH Obec Betlanovce T-servis Teplička, s.r.o. 28.06.2021
Zobrazených 91 - 105 z celkových 757.
1 2 3 4 5 7 9 10 11 50 51