Obec Betlanovce

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
02.09.2021 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas menších služieb
5190056245
32.50 € s DPH Obec Betlanovce KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. 31.08.2021
17.08.2021 Predmetom tejto zmluvy je dohoda zmluvných strán na zriadení práva zodpovedajúceho vecnému bremenu v rozsahu uvedenom v Geometrickom pláne č. 51/2021.
č.1
5.50 € s DPH Tomáš Smik Obec Betlanovce 17.08.2021
16.08.2021 Predmetom tejto zmluvy je dohoda zmluvných strán na zriadení práva zodpovedajúceho vecnému bremenu v rozsahu uvedenom v Geometrickom pláne č. 25/2021.
č. 2
10.50 € s DPH Richard Remiaš Obec Betlanovce 16.08.2021
09.08.2021 Rozšírenie redakčného systému - modulu úradná tabuľa o možnosť zverejňovania dokumentov podľa zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (ďalej len „CUET“ dostupnej na portáli https://cuet.slovensko.sk/ spravovanom Národnou agentúrou pre sieťové a elektronické služby ďalej len „NASES“), a zabezpečenie zverejňovania dokumentov na CUET prostredníctvom modulu úradná tabuľa.
CUET-12-04-2021-SK
708.00 € s DPH Obec Betlanovce Galileo Corporation s.r.o. 30.07.2021
09.08.2021 Záväzok zhotoviteľa vykonať na svoje náklady a nebezpečenstvo pre objednávateľa nižšie špecifikované dielo – webové sídlo s prezentáciou www.betlanovce.sk (ďalej len „sídlo“) prispôsobené farbám obecného erbu a záväzok objednávateľa dielo prevziať a zaplatiť za neho stanovenú cenu. Predmetom zmluvy je tiež dodanie a poskytnutie redakčného systému zhotoviteľom objednávateľovi po dobu účinnosti tejto zmluvy v rozsahu potrebnom na riadnu prevádzku webového sídla na serveri zhotoviteľa, a to za podmienok stanovených v tejto zmluve.
SOD-12-04-2021-SK
1188.00 € s DPH Obec Betlanovce Galileo Corporation s.r.o. 30.07.2021
09.08.2021 Záväzok zhotoviteľa zabezpečiť bezchybnú prevádzku redakčného systému a webového sídla objednávateľa www.betlanovce.sk (ďalej len „sídlo“) na svojom serveri, ďalej poskytovať v dohodnutom rozsahu webhostingové služby s touto prevádzkou súvisiace a povinnosť objednávateľa zaplatiť za zabezpečenie prevádzky a ďalších služieb stanovenú odmenu.
SOP-12-04-2021-SK
420.00 € s DPH Obec Betlanovce Galileo Corporation s.r.o. 30.07.2021
09.08.2021 Úprava vzájomných práv a povinností Strán pri spracovaní osobných údajov, ktoré Prevádzkovateľ poskytuje Sprostredkovateľovi v súvislosti s Prevádzkovou zmluvou pri využívaní Služieb.
ZS-12-04-2021-SK
0.00 € s DPH Obec Betlanovce Galileo Corporation s.r.o. 30.07.2021
22.07.2021 3.1.2 termín dodania kompletného zmluvného diela 2 mesiace od zahájenia realizácie, najneskôr však do 31.10.2022.
Dodatok č.2
0.00 € s DPH Obec Betlanovce T-servis Teplička, s.r.o. 28.06.2021
19.07.2021 Požičiavateľ v rozsahu a za podmienok uvedených v tejto zmluve prenecháva vypožičiavateľovi do užívania a na účel uvedený v ods. 3. tohto článku zmluvy časť nehnuteľnosti – nebytový priestor • Sála kultúrneho domu aj s príslušenstvom (sociálne zariadenie, chodba) nachádzajúca sa v stavbe „Kultúrny dom“ súp. č. 117 o výmere 176,38 m2.
0.00 € s DPH OŠK Betlanovce Obec Betlanovce 19.07.2021
19.07.2021 1. Požičiavateľ prenecháva do bezplatného užívania vypožičiavateľovi za podmienok uvedených v tejto zmluve hnuteľné veci vo výlučnom vlastníctve obce Betlanovce, ktorými sú: a) Stolnotenisový stôl Sponeta, rok nadobudnutia 2008, inventárne č. 426/O v hodnote 305,05,- € s DPH, b) Stolnotenisový stôl Sponeta, rok nadobudnutia 2008, inventárne č. 427/O v hodnote 305,05,- € s DPH, c) Stolnotenisový stôl Donic World Champion, rok nadobudnutia 2020, inventárne č. 791/O1 v hodnote 824,01 € s DPH d) Stolnotenisový stôl Donic World Champion, rok nadobudnutia 2020, inventárne č. 791/O2 v hodnote 824,01 € s DPH e) Robot DONIC Robopong Newg 2050, rok nadobudnutia 2015, inventárne č. 669/KD v hodnote 670,00 € s DPH, f) Ostatný spotrebný materiál (stolnotenisové raketky, sieťky, počítadlo, loptičky), ktorý bude bližšie špecifikovaný v preberacom protokole.
0.00 € s DPH OŠK Betlanovce Obec Betlanovce 19.07.2021
24.06.2021 Nájom a užívanie hrobového miesta č. A/183
A/183/2021
10.00 € s DPH Ing. Marián Jendrál Obec Betlanovce 24.06.2021
24.06.2021 Prenájom nebytových priestorov KD na kar.
35.00 € s DPH Ing. Marián Jendrál Obec Betlanovce 24.06.2021
24.06.2021 Mandatár sa touto Mandátnou zmluvou zaväzuje, že pre Mandanta vypracuje postup a dokumentáciu a zrealizuje verejné obstarávanie na zákazku ,,ČOV a kanalizácia Betlanovce“, podľa aktuálne platného a účinného zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako ,,zákon o verejnom obstarávaní"), ako aj zabezpečenie služieb všeobecnej konzultačnej a poradenskej činnosti pri verejnom obstarávaní a Mandant sa zaväzuje Mandatárovi zaplatiť dohodnutú odmenu vo výške a spôsobom uvedeným v Čl. III v tejto Zmluve. Na financovanie uvedenej stavby Mandant žiadal pridelenie NFP z Kohéznych fondov EÚ v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia. Zmluva o poskytnutí NFP č. OPKZP-PO1-SC121 122-2015-1/47 nadobudla účinnosť dňa 10.04.2021. Mandatár na základe predpokladanej hodnoty zákazky navrhne najvhodnejší postup zadávania zákazky podľa zákona o verejnom obstarávaní.
990.00 € s DPH Obec Betlanovce SQM s.r.o. 16.06.2021
10.06.2021 Prenájom nebytových priestorov KD na kar.
35.00 € s DPH Monika Krajňáková Obec Betlanovce 10.06.2021
17.05.2021 Predmetom tejto zmluvy je záväzok poskytovateľa poskytnúť príjemcovi dotáciu v sume 3.000,00 Eur (slovom: Tritisíc eur) a záväzok príjemcu použiť dotáciu v plnej výške pre Dobrovoľný hasičský zbor obce na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia DHZO, na osobné ochranné pracovné prostriedky pre členov DHZO, odbornú prípravu členov DHZO a zabezpečenie servisu - opravy a nákup náhradných dielov na hasičskú techniku a hasičské motorové vozidlá.
3210856
3000.00 € s DPH Obec Betlanovce Dobrovoľná požiarna ochrana SR 13.05.2021
Zobrazených 106 - 120 z celkových 765.
1 2 3 4 5 6 8 10 11 12 50 51