Obec Betlanovce

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
19.07.2021 Požičiavateľ v rozsahu a za podmienok uvedených v tejto zmluve prenecháva vypožičiavateľovi do užívania a na účel uvedený v ods. 3. tohto článku zmluvy časť nehnuteľnosti – nebytový priestor • Sála kultúrneho domu aj s príslušenstvom (sociálne zariadenie, chodba) nachádzajúca sa v stavbe „Kultúrny dom“ súp. č. 117 o výmere 176,38 m2.
0.00 € s DPH OŠK Betlanovce Obec Betlanovce 19.07.2021
19.07.2021 1. Požičiavateľ prenecháva do bezplatného užívania vypožičiavateľovi za podmienok uvedených v tejto zmluve hnuteľné veci vo výlučnom vlastníctve obce Betlanovce, ktorými sú: a) Stolnotenisový stôl Sponeta, rok nadobudnutia 2008, inventárne č. 426/O v hodnote 305,05,- € s DPH, b) Stolnotenisový stôl Sponeta, rok nadobudnutia 2008, inventárne č. 427/O v hodnote 305,05,- € s DPH, c) Stolnotenisový stôl Donic World Champion, rok nadobudnutia 2020, inventárne č. 791/O1 v hodnote 824,01 € s DPH d) Stolnotenisový stôl Donic World Champion, rok nadobudnutia 2020, inventárne č. 791/O2 v hodnote 824,01 € s DPH e) Robot DONIC Robopong Newg 2050, rok nadobudnutia 2015, inventárne č. 669/KD v hodnote 670,00 € s DPH, f) Ostatný spotrebný materiál (stolnotenisové raketky, sieťky, počítadlo, loptičky), ktorý bude bližšie špecifikovaný v preberacom protokole.
0.00 € s DPH OŠK Betlanovce Obec Betlanovce 19.07.2021
24.06.2021 Nájom a užívanie hrobového miesta č. A/183
A/183/2021
10.00 € s DPH Ing. Marián Jendrál Obec Betlanovce 24.06.2021
24.06.2021 Prenájom nebytových priestorov KD na kar.
35.00 € s DPH Ing. Marián Jendrál Obec Betlanovce 24.06.2021
24.06.2021 Mandatár sa touto Mandátnou zmluvou zaväzuje, že pre Mandanta vypracuje postup a dokumentáciu a zrealizuje verejné obstarávanie na zákazku ,,ČOV a kanalizácia Betlanovce“, podľa aktuálne platného a účinného zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako ,,zákon o verejnom obstarávaní"), ako aj zabezpečenie služieb všeobecnej konzultačnej a poradenskej činnosti pri verejnom obstarávaní a Mandant sa zaväzuje Mandatárovi zaplatiť dohodnutú odmenu vo výške a spôsobom uvedeným v Čl. III v tejto Zmluve. Na financovanie uvedenej stavby Mandant žiadal pridelenie NFP z Kohéznych fondov EÚ v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia. Zmluva o poskytnutí NFP č. OPKZP-PO1-SC121 122-2015-1/47 nadobudla účinnosť dňa 10.04.2021. Mandatár na základe predpokladanej hodnoty zákazky navrhne najvhodnejší postup zadávania zákazky podľa zákona o verejnom obstarávaní.
990.00 € s DPH Obec Betlanovce SQM s.r.o. 16.06.2021
10.06.2021 Prenájom nebytových priestorov KD na kar.
35.00 € s DPH Monika Krajňáková Obec Betlanovce 10.06.2021
17.05.2021 Predmetom tejto zmluvy je záväzok poskytovateľa poskytnúť príjemcovi dotáciu v sume 3.000,00 Eur (slovom: Tritisíc eur) a záväzok príjemcu použiť dotáciu v plnej výške pre Dobrovoľný hasičský zbor obce na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia DHZO, na osobné ochranné pracovné prostriedky pre členov DHZO, odbornú prípravu členov DHZO a zabezpečenie servisu - opravy a nákup náhradných dielov na hasičskú techniku a hasičské motorové vozidlá.
3210856
3000.00 € s DPH Obec Betlanovce Dobrovoľná požiarna ochrana SR 13.05.2021
13.05.2021 Nájom a užívanie hrobového miesta č. A/27
A/27/2021
20.00 € s DPH Veronika Rušinová Obec Betlanovce 12.05.2021
06.05.2021 Predmetom kúpy sú nehnuteľnosti vo výlučnom vlastníctve Predávajúcej, nachádzajúce sa v okrese Spišská Nová Ves, obci Betlanovce, k. ú. Betlanovce, vedené Okresným úradom Spišská Nová Ves, katastrálny odbor na liste vlastníctva č. 1, a síce: a) pozemok parc. reg. C KN č. 105 o výmere 89 m2 – zastavaná plocha a nádvorie, v celosti.
445.00 € s DPH Anna Švirlochová Obec Betlanovce 06.05.2021
05.05.2021 Vykonanie auditu kybernetickej bezpečnosti
KB/ZO/2021KB8415-3
50.00 €/mesiac bez DPH Obec Betlanovce osobnyudaj.sk, s.r.o. 04.05.2021
26.04.2021 Nájom a užívanie hrobového miesta č. A/203/2021.
A/203/2021
20.00 € s DPH Ing. Jozef Barilla Obec Betlanovce 20.04.2021
22.04.2021 Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP:Názov projektu : ČOV a kanalizácia Betlanovce.
472569.63 € s DPH Obec Betlanovce MŽP SR, Slovenská agentúra ŽP 07.04.2021
19.04.2021 Nájom a užívanie hrobového miesta č. B/85/2021.
B/85/2021
20.00 € s DPH Žofia Rušinová Obec Betlanovce 19.04.2021
19.04.2021 Predmetom tejto zmluvy je dohoda zmluvných strán na zriadení práva zodpovedajúceho vecnému bremenu v rozsahu uvedenom v Geometrickom pláne č. 36444499-219/2019
3/2021
61.00 € s DPH Jozef Špak a manž. Dana Špaková Obec Betlanovce 19.04.2021
13.04.2021 Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP:Názov projektu : ČOV a kanalizácia Betlanovce
472569.63 € s DPH Obec Betlanovce MŽP SR, Slovenská agentúra ŽP 07.04.2021
Zobrazených 106 - 120 z celkových 757.
1 2 3 4 5 6 8 10 11 12 50 51