Obec Betlanovce

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
13.05.2021 Nájom a užívanie hrobového miesta č. A/27
A/27/2021
20.00 € s DPH Veronika Rušinová Obec Betlanovce 12.05.2021
06.05.2021 Predmetom kúpy sú nehnuteľnosti vo výlučnom vlastníctve Predávajúcej, nachádzajúce sa v okrese Spišská Nová Ves, obci Betlanovce, k. ú. Betlanovce, vedené Okresným úradom Spišská Nová Ves, katastrálny odbor na liste vlastníctva č. 1, a síce: a) pozemok parc. reg. C KN č. 105 o výmere 89 m2 – zastavaná plocha a nádvorie, v celosti.
445.00 € s DPH Anna Švirlochová Obec Betlanovce 06.05.2021
05.05.2021 Vykonanie auditu kybernetickej bezpečnosti
KB/ZO/2021KB8415-3
50.00 €/mesiac bez DPH Obec Betlanovce osobnyudaj.sk, s.r.o. 04.05.2021
26.04.2021 Nájom a užívanie hrobového miesta č. A/203/2021.
A/203/2021
20.00 € s DPH Ing. Jozef Barilla Obec Betlanovce 20.04.2021
22.04.2021 Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP:Názov projektu : ČOV a kanalizácia Betlanovce.
472569.63 € s DPH Obec Betlanovce MŽP SR, Slovenská agentúra ŽP 07.04.2021
19.04.2021 Nájom a užívanie hrobového miesta č. B/85/2021.
B/85/2021
20.00 € s DPH Žofia Rušinová Obec Betlanovce 19.04.2021
19.04.2021 Predmetom tejto zmluvy je dohoda zmluvných strán na zriadení práva zodpovedajúceho vecnému bremenu v rozsahu uvedenom v Geometrickom pláne č. 36444499-219/2019
3/2021
61.00 € s DPH Jozef Špak a manž. Dana Špaková Obec Betlanovce 19.04.2021
13.04.2021 Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP:Názov projektu : ČOV a kanalizácia Betlanovce
472569.63 € s DPH Obec Betlanovce MŽP SR, Slovenská agentúra ŽP 07.04.2021
26.03.2021 Dodávateľ ako oprávnená organizácia v zmysle Zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch sa zaväzuje o zabezpečenie plynulého odvozu, zhodnocovania alebo zneškodňovania priebežne produkovaných odpadov zaradených podľa vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov do kategórie ostatných a nebezpečných odpadov pre objednávateľa z prevádzky/ miesto plnenia : Obec Betlanovce, 053 15 Betlanovce. Oprávnenie na zber zmluvne dohodnutých komodít tvorí neoddeliteľnú prílohu zmluvy.
29534
0.00 € s DPH Obec Betlanovce Marius Pedersen, a.s 18.03.2021
16.03.2021 a) zber, preprava a spracovanie elektroodpadu uvedeného v prílohe č. 1 k tejto zmluve, pričom:príloha č.1 obsahuje zatriedenie elektroodpadu podľa Vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z. , ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov ako aj podľa Zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov podľa prílohy č. 6 II. časť - Kategórie elektrozariadení, na ktoré sa vzťahuje tento zákon od 15.8.2018, b) zber a prepravu prenosných, automobilových a priemyselných batérií a akumulátorov podľa katalógových čísel uvedených v prílohe č. 1 tejto zmluvy,
2/2021
0.00 € s DPH Obec Betlanovce H+EKO, s.r.o., Košice 15.03.2021
15.03.2021 Zmena obsahu zmluvy v Čl. II ods. 7
Dodatok č.1
0.00 € s DPH Obec Betlanovce Slovenská republika-Štatistický úrad SR 15.03.2021
15.03.2021 Nájom hrobového miesta č. A/202/2021
A/202/2021
10.00 € s DPH Obec Betlanovce Zdenka Miková 03.03.2021
16.02.2021 Zmena podmienok zberu, odvozu a zneškodňovania komunálneho odpadu z obce Betlanovce
Dodatok č.20
0.00 € s DPH Obec Betlanovce Brantner Nova s.r.o. 29.12.2020
09.02.2021 Predmetom Zmluvy o SOÚ_CLOUD_NZ je úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán pri spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb Sprostredkovateľom v mene Prevádzkovateľa a poverenie Sprostredkovateľa Prevádzkovateľom spracúvaním osobných údajov, ktoré Prevádzkovateľ spracúva vo svojich informačných systémoch.
0.00 € s DPH Obec Betlanovce 3W Slovakia s.r.o. 08.02.2021
02.02.2021 Digitálny archivačný systém a grafické zobrazenie hrobových miest (ďalej len „software“), ktorej obsahom je poskytovanie autorizovaného prístupu na server portálu www.virtuálnycintorín.sk
79.80 € s DPH Obec Betlanovce 3W Slovakia s.r.o. 01.02.2021
Zobrazených 121 - 135 z celkových 765.
1 2 5 6 7 9 11 12 13 50 51