Obec Betlanovce

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
26.03.2021 Dodávateľ ako oprávnená organizácia v zmysle Zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch sa zaväzuje o zabezpečenie plynulého odvozu, zhodnocovania alebo zneškodňovania priebežne produkovaných odpadov zaradených podľa vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov do kategórie ostatných a nebezpečných odpadov pre objednávateľa z prevádzky/ miesto plnenia : Obec Betlanovce, 053 15 Betlanovce. Oprávnenie na zber zmluvne dohodnutých komodít tvorí neoddeliteľnú prílohu zmluvy.
29534
0.00 € s DPH Obec Betlanovce Marius Pedersen, a.s 18.03.2021
16.03.2021 a) zber, preprava a spracovanie elektroodpadu uvedeného v prílohe č. 1 k tejto zmluve, pričom:príloha č.1 obsahuje zatriedenie elektroodpadu podľa Vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z. , ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov ako aj podľa Zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov podľa prílohy č. 6 II. časť - Kategórie elektrozariadení, na ktoré sa vzťahuje tento zákon od 15.8.2018, b) zber a prepravu prenosných, automobilových a priemyselných batérií a akumulátorov podľa katalógových čísel uvedených v prílohe č. 1 tejto zmluvy,
2/2021
0.00 € s DPH Obec Betlanovce H+EKO, s.r.o., Košice 15.03.2021
15.03.2021 Zmena obsahu zmluvy v Čl. II ods. 7
Dodatok č.1
0.00 € s DPH Obec Betlanovce Slovenská republika-Štatistický úrad SR 15.03.2021
15.03.2021 Nájom hrobového miesta č. A/202/2021
A/202/2021
10.00 € s DPH Obec Betlanovce Zdenka Miková 03.03.2021
16.02.2021 Zmena podmienok zberu, odvozu a zneškodňovania komunálneho odpadu z obce Betlanovce
Dodatok č.20
0.00 € s DPH Obec Betlanovce Brantner Nova s.r.o. 29.12.2020
09.02.2021 Predmetom Zmluvy o SOÚ_CLOUD_NZ je úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán pri spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb Sprostredkovateľom v mene Prevádzkovateľa a poverenie Sprostredkovateľa Prevádzkovateľom spracúvaním osobných údajov, ktoré Prevádzkovateľ spracúva vo svojich informačných systémoch.
0.00 € s DPH Obec Betlanovce 3W Slovakia s.r.o. 08.02.2021
02.02.2021 Digitálny archivačný systém a grafické zobrazenie hrobových miest (ďalej len „software“), ktorej obsahom je poskytovanie autorizovaného prístupu na server portálu www.virtuálnycintorín.sk
79.80 € s DPH Obec Betlanovce 3W Slovakia s.r.o. 01.02.2021
29.01.2021 Dodávka plynu - zmena ceny 0,017 €/kWh
Dodatok č.1
0.00000 €/kWh s DPH Obec Betlanovce SPP a.s. 29.01.2021
29.01.2021 Dodávka plynu - zmena ceny - 0,0176 €/kWh
Dodatok č.1
0.00000 €/kWh s DPH Obec Betlanovce SPP a.s. 29.01.2021
29.01.2021 Dodávky plynu - zmena ceny 0,0174 €/kWh
Dodatok č.1
0.00000 €/kWh s DPH Obec Betlanovce SPP a.s. 29.01.2021
30.12.2020 Úrazové poistenie UoZ §12
5190053969
29.25 € s DPH Obec Betlanovce KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. 18.12.2020
30.12.2020 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie § 52.
5190053970
19.50 € s DPH Obec Betlanovce KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. 18.12.2020
29.12.2020 Predmetom dohody je úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec alebo formou menších služieb pre samosprávny kraj a poskytovaní finančného príspevku príjemcovi príspevku na úhradu časti nákladov na osobné ochranné pracovné prostriedky, úrazové poistenie dlhodobo nezamestnaných občanov, ktorí sú poberateľmi dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi – znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie (ďalej len „ZUoZ“), časti nákladov na pracovné náradie a časti ďalších nákladov, ktoré súvisia s vykonávaním aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec alebo formou menších služieb pre samosprávny kraj (ďalej len „aktivačná činnosť“) a na úhradu časti celkovej ceny práce zamestnanca, ktorý organizuje aktivačnú činnosť (ďalej len „organizátor“) v súlade s platnými a účinnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a právnymi aktmi Európskych spoločenstiev.
20/44/054/686
3624.84 € s DPH Obec Betlanovce ÚPSVaR Spišská Nová Ves 17.12.2020
29.12.2020 Predmetom tejto zmluvy je záväzok požičiavateľa v súlade so zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 278/1993 Z. z.“) a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve prenechať vypožičiavateľovi do bezplatného užívania dočasne prebytočný hnuteľný majetok štátu v správe Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
KRHZ-KE-VO-637/2020
14359.00 € s DPH Obec Betlanovce Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 27.10.2020
21.12.2020 záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu elektrické kompostovacie zariadenie GreenGood 02 výr.č. E2002144 na redukciu a spracovanie vedľajších živočíšnych produktov
1500.00 € s DPH Obec Betlanovce JRK Slovensko s.r.o. 18.12.2020
Zobrazených 121 - 135 z celkových 757.
1 2 5 6 7 9 11 12 13 50 51