Obec Betlanovce

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
01.12.2021 Predmetom tejto zmluvy je záväzok poskytovateľa, za podmienok uvedených v tejto zmluve, na svoje náklady a svoje nebezpečenstvo, vykonávať počas účinnosti tejto zmluvy pre objednávateľa zimnú údržbu na miestnych komunikáciách a verejných priestranstvách vo vlastníctve, resp. užívaní obce v obci Betlanovce v rozsahu špecifikovanom v Článku II. a záväzok objednávateľa za riadne vykonanú zimnú údržbu zaplatiť poskytovateľovi odplatu podľa Článku IV. tejto zmluvy.
35.00 € s DPH Obec Betlanovce Róbert Šimčák 30.11.2021
01.12.2021 Predmetom zmluvy je vytvorenie diela- umeleckej drevorezby. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotoviť dve sochy anjelov vysokých 200 cm z jedľového surového dreva a vykonať prvotné ošetrenie diela náterom proti plesniam, hubám a drevokaznému hmyzu.
31/2021
800.00 € s DPH Obec Betlanovce Martin Kačica 29.11.2021
22.11.2021 Nájom a užívanie hrobového miesta č. A3
A/3/2021
10.00 € s DPH Viera Žigová Obec Betlanovce 22.11.2021
19.11.2021 Predmetom tejto Úverovej zmluvy je poskytnutie Úveru Bankou Dlžníkovi v sume, mene a za podmienok dohodnutých v tejto Úverovej zmluve, a to až do výšky Úverového rámca. Dlžník je povinný za podmienok dohodnutých v Úverovej zmluve splatiť poskytnutý Úver, platiť Príslušenstvo a Poplatky a plniť ďalšie podmienky dohodnuté v Úverovej zmluve.
850/CC/21
150000.00 € s DPH Obec Betlanovce Slovenská sporiteľňa a.s. 19.11.2021
15.11.2021 VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY SLOVENSKEJ SPORITEĽNE, A. S. s účinnosťou od 1.1.2015
0.00 € s DPH Obec Betlanovce Slovenská sporiteľňa a.s. 15.11.2021
15.11.2021 Bod 1.3.5.1. sa ruší a nahrádza nasledovným textom: 1.3.5.1. Deň splatnosti úveru: 18.11.2021.
Dodatok č.1
5000.00 € s DPH Obec Betlanovce Prima banka Slovensko a.s. 12.11.2021
12.11.2021 Predmetom Zmluvy je poskytnutie produktu Komunal.
0.00 € s DPH Obec Betlanovce Slovenská sporiteľňa a.s. 12.11.2021
12.11.2021 Predmetom Zmluvy je zriadenie Elektronickej služby Business24 a jej používanie Klientom za podmienok a spôsobom dohodnutým v Zmluve.
0.00 € s DPH Obec Betlanovce Slovenská sporiteľňa a.s. 12.11.2021
12.11.2021 Predmetom poskytovaných služieb Poskytovateľa je poskytovanie virtuálneho internetového servera, ktorý tvorí oddeliteľnú súčasť informačno-varovného systému VM Florián Poskytovateľom Užívateľovi, na základe Zmluvy alebo Objednávky medzi Poskytovateľom a Užívateľom (ďalej len Zmluva) a prípadne objednávky, ktorá samostatne upravuje podmienky poskytovania doplnkových služieb (ďalej len Objednávka). Tieto dokumenty upravujú konkrétne práva a povinnosti a sú realizačnými zmluvami.
3.50 € s DPH Obec Betlanovce MK hlas, s.r.o. 01.11.2021
11.11.2021 Predmetom Zmluvy je vydanie Platobnej karty k Účtu číslo: SK88 0900 0000 0051 8432 2305
0.00 € s DPH Obec Betlanovce Slovenská sporiteľňa a.s. 10.11.2021
11.11.2021 Predmetom Zmluvy je poskytnutie produktu Komunal Extra.
0.00 € s DPH Obec Betlanovce Slovenská sporiteľňa a.s. 10.11.2021
11.11.2021 Predmetom zmluvy je zriadenie Účtu SPORObusiness fondy.
0.00 € s DPH Obec Betlanovce Slovenská sporiteľňa a.s. 10.11.2021
11.11.2021 Predmetom zmluvy je zriadenie Účtu SPORObusiness fondy.
0.00 € s DPH Obec Betlanovce Slovenská sporiteľňa a.s. 10.11.2021
11.11.2021 Predmetom zmluvy je zriadenie Účtu SPORObusiness dotácie.
0.00 € s DPH Obec Betlanovce Slovenská sporiteľňa a.s. 10.11.2021
11.11.2021 Predmetom zmluvy je zriadenie Účtu SPORObusiness dotácie.
0.00 € s DPH Obec Betlanovce Slovenská sporiteľňa a.s. 10.11.2021
Zobrazených 76 - 90 z celkových 765.
1 2 3 4 6 8 9 10 50 51