Obec Betlanovce

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
07.11.2022
Crz:07.11.2022 18:45
Nájom a užívanie hrobového miesta č. B1
61
10.00 € s DPH Ivan Zentko Obec Betlanovce 07.11.2022
31.10.2022
Crz:31.10.2022 11:55
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí dotácie č. DS/0221/2022 - zmena termínu
57
0.00 € s DPH Obec Betlanovce Košický samosprávny kraj 25.10.2022
30.09.2022
Crz:30.09.2022 11:46
Mandátna zmluva na výkon stavebného dozoru MK č. 3 a 5.
56
792.00 € s DPH Obec Betlanovce AVARM s.r.o. 26.09.2022
28.09.2022
Crz:28.09.2022 17:31
Zmluva o dielo č. MK/1/2022
55
33694.82 € s DPH Obec Betlanovce CESTY KOŠICE s.r.o. 28.09.2022
23.09.2022
Crz:23.09.2022 11:30
Prenájom nebytových priestorov KD na oslavu.
54
70.00 € s DPH Mária Popadičová Obec Betlanovce 23.09.2022
21.09.2022
Crz:21.09.2022 15:30
Zmluva o postúpení práv a prevzatí záväzkov zmena stavebníka uzatvorená v zmysle ustanovenia §269 ods.2 zák.č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení nesk. predpisov
53
0.00 € s DPH Obec Betlanovce Východoslovenská distribučná a.s. 19.09.2022
09.09.2022
Crz:09.09.2022 08:44
Zmluva o úvere č. 810/CC/22 na poskytnutie úveru
52
472570.00 € s DPH Obec Betlanovce Slovenská sporiteľňa a.s. 08.09.2022
06.09.2022
Crz:06.09.2022 12:08
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 2/2022
51
0.00 € s DPH Dávid Popadič a manž. Mgr. Veronika Popadičová Obec Betlanovce 05.09.2022
05.09.2022
Crz:05.09.2022 12:06
Nájomná zmluva č. A/31/2022 o nájme hrobového miesta
50
20.00 € s DPH Anton Fifik Obec Betlanovce 24.08.2022
30.08.2022
Crz:30.08.2022 12:05
Nájomná zmluva č. 216/06/2022/SNV na čast' pozemku registra,,C" parcelné č.2134 v katastri Hrabušice v mieste realizácie novej NN elektrickej prípojky pre čistiareň odpadových vôd
49
3.00 € s DPH Obec Betlanovce Košický samosprávny kraj 24.08.2022
24.08.2022
Crz:24.08.2022 17:06
Zmluva č. 96/03/2022/SNV por.č. 345/03/2022 o úprave práv a povinností spojených s realizáciou stavby v pozemnej komunikácii.
48
0.00 € s DPH Obec Betlanovce Správa ciest Košického samosprávneho kraja 18.08.2022
17.08.2022
Crz:17.08.2022 17:11
Zmluva o poskytovaní služieb na zabezpečenie procesu verejného obstarávania uzavretá podľa § 269 ods. 2 a následne Obchodného zákonníka-Stavebné úpravy MK č. 3 a 5.
46
380.00 € s DPH Obec Betlanovce Mgr. Eva Čapkovičová 17.08.2022
17.08.2022
Crz:17.08.2022 17:11
Zmluva o dielo č. 1/2022-uskutočnenie stavebných a montážnych prác a dodávok súvisiacich s realizáciou stavby s názvom: „ČOV a kanalizácia Betlanovce“ v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov.
47
452400.94 € s DPH Obec Betlanovce CEDIS s.r.o. 17.08.2022
09.08.2022
Crz:09.08.2022 17:09
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí NFP č. OPKZP-PO1- SC121/122-2015-1/47.
45
0.00 € s DPH Obec Betlanovce MŽP SR, Slovenská agentúra ŽP 03.08.2022
29.07.2022
Crz:29.07.2022 12:08
Nájomná zmluva na prenájom nebytových priestorov KD na oslavu
44
70.00 € s DPH Jarmila Jakubcová Obec Betlanovce 29.07.2022
Zobrazených 16 - 30 z celkových 765.
« Predchádzajúca 1 2 4 5 6 7 8 9 50 51