Obec Betlanovce

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
07.03.2022 Prenájom nebytových priestorov KD na oslavu.
70.00 € s DPH Alžbeta Kraková Obec Betlanovce 07.03.2022
16.02.2022 Predmetom zmluvy je, aby Poskytovateľ Objednávateľovi vypracoval projekt s názvom „Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov v obci Betlanovce“, podľa výzvy s kódom OPLZ-PO6-SC611-2021-2
04/2022/ŽoNFP
5760.00 € s DPH Obec Betlanovce INSUCCOR s.r.o. 15.02.2022
16.02.2022 Predmetom zmluvy je, aby Poskytovateľ Objednávateľovi vypracoval projekt s názvom „Zlepšenie prístupu MRK k pitnej vode v obci Betlanovce“, podľa výzvy s kódom OPLZ-PO6-SC611-2020-1
05/2022/ŽoNFP
5760.00 € s DPH Obec Betlanovce INSUCCOR s.r.o. 15.02.2022
14.02.2022 Predmetom zmluvy je zriadenie Účtu SPORObusiness dotácie.
0.00 € s DPH Obec Betlanovce Slovenská sporiteľňa a.s. 03.02.2022
14.02.2022 Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností Zmluvných strán pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na realizáciu Aktivít Projektu, ktoré sú predmetom schválenej ŽoNFP-Pódium pre kultúrne podujatia.
309070ARI3
19999.86 € s DPH Obec Betlanovce Pôdohospodárska platobná agentúra 07.01.2022
14.02.2022 Predmetom tejto Zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán, ako aj vymedzenie zmluvných podmienok pre poskytnutie Projektového grantu zo strany Správcu programu Prijímateľovi s cieľom zabezpečiť realizáciu Projektu.
1334/2021
974535.00 € s DPH Obec Betlanovce Ministerstvo investícií, region. rozvoja a informatizácie 07.02.2022
09.02.2022 Mandatár sa zaväzuje, že pre mandanta za podmienok dojednaných v tejto zmluve zabezpečí výkon stavebného dozoru v zmysle stavebného zákona č. 50/1976 § 46b Z.z a ďalšími relevantnými zákonmi a predpismi platnými v SR na stavbe: „ČOV a kanalizácia Betlanovce“.
5760.00 € s DPH Obec Betlanovce AVARM s.r.o. 08.02.2022
20.01.2022 Nájom a užívanie hrobového miesta č. A/4
A/4/2022
10.00 € s DPH Silvia Tišerová Obec Betlanovce 20.01.2022
14.01.2022 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas menších služieb §12
5190057242
26.00 € s DPH Obec Betlanovce KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. 13.01.2022
05.01.2022 Zabezpečenie plynulého odvozu, zhodnocovania alebo zneškodňovania priebežne produkovaných odpadov zaradených podľa vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov do kategórie ostatných a nebezpečných odpadov pre objednávateľa z prevádzky/ miesto plnenia : Obec Betlanovce, 053 15 Betlanovce.
29555
55.00 € bez DPH Obec Betlanovce Marius Pedersen, a.s 29.12.2021
03.01.2022 Zmena nájomcu
A/161/2022
0.00 € s DPH Ján Rerko Obec Betlanovce 03.01.2022
29.12.2021 Zmena čísla účtu
Dodatok č.1
0.00 € s DPH Obec Betlanovce Úrad vlády SR 17.12.2021
28.12.2021 Zmena účtu zriaďovateľa
Dodatok č.1
0.00 € s DPH Obec Betlanovce Metodicko-pedagogické centrum 29.11.2021
15.12.2021 Poskytnúť klientovi právnu pomoc a poradenstvo na základe požiadaviek klienta vo veciach súvisiacich s výkonom činnosti obce.
35.00 €/hod s DPH Obec Betlanovce JUDr. Roman Škerlík 10.12.2021
10.12.2021 Zmena sídla a názvu zmluvy na „ Spoločný stavebný úrad“, so sídlom v Iliašovciach č. 231, 053 11 Iliašovce
Dodatok č.3
0.00 € s DPH Obec Betlanovce Obec Iliašovce 29.11.2021
Zobrazených 61 - 75 z celkových 765.
1 2 3 5 7 8 9 50 51