Obec Betlanovce

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
14.01.2022 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas menších služieb §12
5190057242
26.00 € s DPH Obec Betlanovce KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. 13.01.2022
05.01.2022 Zabezpečenie plynulého odvozu, zhodnocovania alebo zneškodňovania priebežne produkovaných odpadov zaradených podľa vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov do kategórie ostatných a nebezpečných odpadov pre objednávateľa z prevádzky/ miesto plnenia : Obec Betlanovce, 053 15 Betlanovce.
29555
55.00 € bez DPH Obec Betlanovce Marius Pedersen, a.s 29.12.2021
03.01.2022 Zmena nájomcu
A/161/2022
0.00 € s DPH Ján Rerko Obec Betlanovce 03.01.2022
29.12.2021 Zmena čísla účtu
Dodatok č.1
0.00 € s DPH Obec Betlanovce Úrad vlády SR 17.12.2021
28.12.2021 Zmena účtu zriaďovateľa
Dodatok č.1
0.00 € s DPH Obec Betlanovce Metodicko-pedagogické centrum 29.11.2021
15.12.2021 Poskytnúť klientovi právnu pomoc a poradenstvo na základe požiadaviek klienta vo veciach súvisiacich s výkonom činnosti obce.
35.00 €/hod s DPH Obec Betlanovce JUDr. Roman Škerlík 10.12.2021
10.12.2021 Zmena sídla a názvu zmluvy na „ Spoločný stavebný úrad“, so sídlom v Iliašovciach č. 231, 053 11 Iliašovce
Dodatok č.3
0.00 € s DPH Obec Betlanovce Obec Iliašovce 29.11.2021
01.12.2021 Predmetom tejto zmluvy je záväzok poskytovateľa, za podmienok uvedených v tejto zmluve, na svoje náklady a svoje nebezpečenstvo, vykonávať počas účinnosti tejto zmluvy pre objednávateľa zimnú údržbu na miestnych komunikáciách a verejných priestranstvách vo vlastníctve, resp. užívaní obce v obci Betlanovce v rozsahu špecifikovanom v Článku II. a záväzok objednávateľa za riadne vykonanú zimnú údržbu zaplatiť poskytovateľovi odplatu podľa Článku IV. tejto zmluvy.
35.00 € s DPH Obec Betlanovce Róbert Šimčák 30.11.2021
01.12.2021 Predmetom zmluvy je vytvorenie diela- umeleckej drevorezby. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotoviť dve sochy anjelov vysokých 200 cm z jedľového surového dreva a vykonať prvotné ošetrenie diela náterom proti plesniam, hubám a drevokaznému hmyzu.
31/2021
800.00 € s DPH Obec Betlanovce Martin Kačica 29.11.2021
22.11.2021 Nájom a užívanie hrobového miesta č. A3
A/3/2021
10.00 € s DPH Viera Žigová Obec Betlanovce 22.11.2021
19.11.2021 Predmetom tejto Úverovej zmluvy je poskytnutie Úveru Bankou Dlžníkovi v sume, mene a za podmienok dohodnutých v tejto Úverovej zmluve, a to až do výšky Úverového rámca. Dlžník je povinný za podmienok dohodnutých v Úverovej zmluve splatiť poskytnutý Úver, platiť Príslušenstvo a Poplatky a plniť ďalšie podmienky dohodnuté v Úverovej zmluve.
850/CC/21
150000.00 € s DPH Obec Betlanovce Slovenská sporiteľňa a.s. 19.11.2021
15.11.2021 VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY SLOVENSKEJ SPORITEĽNE, A. S. s účinnosťou od 1.1.2015
0.00 € s DPH Obec Betlanovce Slovenská sporiteľňa a.s. 15.11.2021
15.11.2021 Bod 1.3.5.1. sa ruší a nahrádza nasledovným textom: 1.3.5.1. Deň splatnosti úveru: 18.11.2021.
Dodatok č.1
5000.00 € s DPH Obec Betlanovce Prima banka Slovensko a.s. 12.11.2021
12.11.2021 Predmetom Zmluvy je poskytnutie produktu Komunal.
0.00 € s DPH Obec Betlanovce Slovenská sporiteľňa a.s. 12.11.2021
12.11.2021 Predmetom Zmluvy je zriadenie Elektronickej služby Business24 a jej používanie Klientom za podmienok a spôsobom dohodnutým v Zmluve.
0.00 € s DPH Obec Betlanovce Slovenská sporiteľňa a.s. 12.11.2021
Zobrazených 61 - 75 z celkových 757.
1 2 3 5 7 8 9 50 51