Obec Betlanovce

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
28.07.2022
Crz:28.07.2022 12:09
Zmluva o výpožičke č. KRHZ-KE-VO-620/2022
43
0.00 € s DPH Obec Betlanovce Slovenská republika-Ministerstvo vnútra SR 28.06.2022
25.07.2022
Crz:25.07.2022 12:17
Dodatok č. 1 k Licenčnej zmluve na poskytnutie práva užívať digitálny archivačný systém zosnulých.
42
91.80 € s DPH Obec Betlanovce 3 W Slovakia s.r.o. 22.07.2022
15.07.2022
Crz:16.07.2022 01:11
Dodatok č. 2 k Zmluve č. 2020_MPC_NP_PoP2_MŠ_249 - zmena termínu realizácie projektu do 31.8.2023.
30
0.00 € s DPH Obec Betlanovce Metodicko-pedagogické centrum 08.06.2022
14.07.2022
Crz:14.07.2022 12:11
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie § 12
41
16.25 € s DPH Obec Betlanovce KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. 13.07.2022
08.07.2022
Crz:09.07.2022 17:12
Zmluva o poskytnutí dotácie na projekt s názvom "Pohybom pre zdravý životný štýl-Vonkajšie fitnes"
38
4500.00 € s DPH Obec Betlanovce Košický samosprávny kraj 27.06.2022
08.07.2022
Crz:09.07.2022 17:12
Prenájom nebytových priestorov KD na oslavu.
39
70.00 € s DPH Melánia Jakubcová Obec Betlanovce 07.07.2022
24.06.2022
Crz:25.06.2022 01:11
Nájomná zmluva na prenájom nebytových priestorov KD na oslavu.
37
70.00 € s DPH Magdaléna Kukurová Obec Betlanovce 24.06.2022
17.06.2022
Crz:17.06.2022 17:10
Zmluva o dielo - Vypracovanie projektovej dokumentácie pre projekt s názvom: „Podpora prístupu k pitnej vode v obci Betlanovce“
36
5500.00 € s DPH Obec Betlanovce Ing. Peter Nemec 17.06.2022
17.06.2022
Crz:17.06.2022 17:10
Prenájom nebytových priestorov KD na oslavu.
35
70.00 € s DPH Beata Šimčáková Obec Betlanovce 17.06.2022
07.06.2022
Crz:07.06.2022 17:11
Zmluva o poskytovaní služby pri zbere odpadov so zameraním na zber jedlých olejov a tukov.
23
0.00 € s DPH Obec Betlanovce CMT Group s.r.o. 25.04.2022
02.06.2022
Crz:03.06.2022 01:10
Dohoda o čiastočnom ukončení zmluvy o stavebnom diele č. 17/2000
34
0.00 € s DPH Obec Betlanovce Arprog a.s. 31.05.2022
31.05.2022
Crz:31.05.2022 17:10
Dohoda zmluvných strán na zriadení práva zodpovedajúceho vecnému bremenu v rozsahu uvedenom v Geometrickom pláne č. 129/2021, vyhotoveného Ing. Petrom Šteinerom GEONET, Za kaštieľom č. 1327/5, IČO: 33 984 051 dňa 26.11.2021, autorizačne overeného Ing. Ladislavom Tichým dňa 26.11.2021 a úradne overeného Okresným úradom Spišská Nová Ves, katastrálny odbor dňa 08.12.2021 pod č. G1-827/2021 (ďalej ako „Geometrický plán č. 129/2021“) na pozemku vo výlučnom vlastníctve Povinnej z vecného bremena (1/1 k celku), nachádzajúceho sa v okrese Spišská Nová Ves, obci Betlanovce, k. ú Betlanovce, vedených Okresným úradom Spišská Nová Ves, katastrálny odbor na liste vlastníctva č. 1
33
68.50 € s DPH Lucia Ščuková Obec Betlanovce 27.05.2022
30.05.2022
Crz:31.05.2022 08:11
Predmetom výpožičky je nehnuteľnosť - pozemok požičiavateľa parcela CKN par. č. 412/2 určený na užívanie v prospech vypožičiavateľa.
31
0.00 € s DPH Združenie obcí Mikroregión Slovenský raj - Sever Obec Betlanovce 25.04.2022
30.05.2022
Crz:31.05.2022 08:11
Dohoda zmluvných strán na zriadení práva zodpovedajúceho vecnému bremenu v rozsahu uvedenom v Geometrickom pláne č. 129/2021, vyhotoveného Ing. Petrom Šteinerom GEONET, Za kaštieľom č. 1327/5, IČO: 33 984 051 dňa 26.11.2021, autorizačne overeného Ing. Ladislavom Tichým dňa 26.11.2021 a úradne overeného Okresným úradom Spišská Nová Ves, katastrálny odbor dňa 08.12.2021 pod č. G1-827/2021 (ďalej ako „Geometrický plán č. 129/2021“) na pozemku vo výlučnom vlastníctve Povinnej z vecného bremena (1/1 k celku), nachádzajúceho sa v okrese Spišská Nová Ves, obci Betlanovce, k. ú Betlanovce, vedených Okresným úradom Spišská Nová Ves, katastrálny odbor na liste vlastníctva č. 1
1/2022
68.50 € s DPH Lucia Ščuková Obec Betlanovce 27.05.2022
27.05.2022
Crz:27.05.2022 17:13
Prenájom nebytových priestorov KD na oslavu
32
70.00 € s DPH Mária Uporská Obec Betlanovce 27.05.2022
Zobrazených 31 - 45 z celkových 765.
1 3 5 6 7 8 9 50 51