Obec Betlanovce

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
17.06.2022
Crz:17.06.2022 17:10
Prenájom nebytových priestorov KD na oslavu.
35
70.00 € s DPH Beata Šimčáková Obec Betlanovce 17.06.2022
07.06.2022
Crz:07.06.2022 17:11
Zmluva o poskytovaní služby pri zbere odpadov so zameraním na zber jedlých olejov a tukov.
23
0.00 € s DPH Obec Betlanovce CMT Group s.r.o. 25.04.2022
02.06.2022
Crz:03.06.2022 01:10
Dohoda o čiastočnom ukončení zmluvy o stavebnom diele č. 17/2000
34
0.00 € s DPH Obec Betlanovce Arprog a.s. 31.05.2022
31.05.2022
Crz:31.05.2022 17:10
Dohoda zmluvných strán na zriadení práva zodpovedajúceho vecnému bremenu v rozsahu uvedenom v Geometrickom pláne č. 129/2021, vyhotoveného Ing. Petrom Šteinerom GEONET, Za kaštieľom č. 1327/5, IČO: 33 984 051 dňa 26.11.2021, autorizačne overeného Ing. Ladislavom Tichým dňa 26.11.2021 a úradne overeného Okresným úradom Spišská Nová Ves, katastrálny odbor dňa 08.12.2021 pod č. G1-827/2021 (ďalej ako „Geometrický plán č. 129/2021“) na pozemku vo výlučnom vlastníctve Povinnej z vecného bremena (1/1 k celku), nachádzajúceho sa v okrese Spišská Nová Ves, obci Betlanovce, k. ú Betlanovce, vedených Okresným úradom Spišská Nová Ves, katastrálny odbor na liste vlastníctva č. 1
33
68.50 € s DPH Lucia Ščuková Obec Betlanovce 27.05.2022
30.05.2022
Crz:31.05.2022 08:11
Predmetom výpožičky je nehnuteľnosť - pozemok požičiavateľa parcela CKN par. č. 412/2 určený na užívanie v prospech vypožičiavateľa.
31
0.00 € s DPH Združenie obcí Mikroregión Slovenský raj - Sever Obec Betlanovce 25.04.2022
30.05.2022
Crz:31.05.2022 08:11
Dohoda zmluvných strán na zriadení práva zodpovedajúceho vecnému bremenu v rozsahu uvedenom v Geometrickom pláne č. 129/2021, vyhotoveného Ing. Petrom Šteinerom GEONET, Za kaštieľom č. 1327/5, IČO: 33 984 051 dňa 26.11.2021, autorizačne overeného Ing. Ladislavom Tichým dňa 26.11.2021 a úradne overeného Okresným úradom Spišská Nová Ves, katastrálny odbor dňa 08.12.2021 pod č. G1-827/2021 (ďalej ako „Geometrický plán č. 129/2021“) na pozemku vo výlučnom vlastníctve Povinnej z vecného bremena (1/1 k celku), nachádzajúceho sa v okrese Spišská Nová Ves, obci Betlanovce, k. ú Betlanovce, vedených Okresným úradom Spišská Nová Ves, katastrálny odbor na liste vlastníctva č. 1
1/2022
68.50 € s DPH Lucia Ščuková Obec Betlanovce 27.05.2022
27.05.2022
Crz:27.05.2022 17:13
Prenájom nebytových priestorov KD na oslavu
32
70.00 € s DPH Mária Uporská Obec Betlanovce 27.05.2022
19.05.2022
Crz:24.05.2022 12:12
Mandatár sa zaväzuje, že pre mandanta za podmienok dojednaných v tejto zmluve zabezpečí výkon stavebného dozoru v zmysle stavebného zákona č. 50/1976 § 46b Z.z a ďalšími relevantnými zákonmi a predpismi platnými v SR na stavbe: „Pódium pre kultúrne podujatia“.
504.00 € s DPH Obec Betlanovce AVARM s.r.o. 16.05.2022
16.05.2022
Crz:24.05.2022 12:12
Predmetom tejto zmluvy je záväzok poskytovateľa zabezpečiť pre objednávateľa za odplatu výkon procesu verejného obstarávania podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) pre zákazky uvedené v bode 2.2 tohto článku, a to v rámci pripravovaného projektu s názvom “ Zlepšenie prístupu MRK k pitnej vode v obci Betlanovce„ a záväzok objednávateľa za riadne a včasné splnenie predmetu zmluvy zaplatiť poskytovateľovi dohodnutú odplatu.
3240.00 € s DPH Obec Betlanovce SQM s.r.o. 09.05.2022
16.05.2022
Crz:24.05.2022 12:12
Predmetom tejto zmluvy je záväzok poskytovateľa zabezpečiť pre objednávateľa za odplatu výkon procesu verejného obstarávania podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) pre zákazky uvedené v bode 2.2 tohto článku, a to v rámci pripravovaného projektu s názvom “Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov v obci Betlanovce„ a záväzok objednávateľa za riadne a včasné splnenie predmetu zmluvy zaplatiť poskytovateľovi dohodnutú odplatu.
2760.00 € s DPH Obec Betlanovce SQM s.r.o. 09.05.2022
11.05.2022
Crz:24.05.2022 12:12
Predmetom tejto zmluvy je záväzok poskytovateľa poskytnúť príjemcovi dotáciu v sume 3.000,00 Eur (slovom: Tritisíc eur) a záväzok príjemcu použiť dotáciu v plnej výške pre Dobrovoľný hasičský zbor obce na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia DHZO, na osobné ochranné pracovné prostriedky pre členov DHZO, odbornú prípravu členov DHZO a zabezpečenie servisu - opravy a nákup náhradných dielov na hasičskú techniku a hasičské motorové vozidlá.
3220740
3000.00 € s DPH Obec Betlanovce Dobrovoľná požiarna ochrana SR 09.05.2022
11.05.2022
Crz:24.05.2022 12:12
Nájom a užívanie hrobového miesta č. A/175.
A/175/2022
20.00 € s DPH Monika Jarošová Obec Betlanovce 11.05.2022
05.05.2022
Crz:24.05.2022 12:12
zmena identifikačných údajov zmluvných strán, zmena cien uvedených v článku III
Dodatok č. 21
0.00 € s DPH Obec Betlanovce Brantner Nova s.r.o. 28.02.2022
22.04.2022
Crz:24.05.2022 12:12
Prenájom nebytových priestorov KD na oslavu.
21/2022
70.00 € s DPH Alžbeta Remiašová Obec Betlanovce 22.04.2022
19.04.2022
Crz:24.05.2022 12:12
Vypracovanie projektovej dokumentácie v zmysle platnej legislatívy so všetkými náležitosťami v rozsahu pre stavebné povolenie (DSP) a v lokalite Za Hornádom v podrobnostiach dokumentácie na realizáciu stavby (DRS) pre projekt s názvom: „Dobudovanie technickej infraštruktúry v obci Betlanovce“ ( ďalej aj len ako „dielo“ alebo „projektová dokumentácia“)
10800.00 € s DPH Obec Betlanovce Váhoprojekt s.r.o. 19.04.2022
Zobrazených 31 - 45 z celkových 757.
1 3 5 6 7 8 9 50 51