Obec Betlanovce

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
16.04.2022
Crz:24.05.2022 12:12
Predmetom tejto zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri realizácii Projektu, ako ja vymedzenie úloh a zodpovednosti zmluvných strán za realizáciu Projektu navzájom a voči Správcovi programu.
10000.00 € s DPH DMP Bodo Obec Betlanovce 08.04.2022
12.04.2022
Crz:24.05.2022 12:12
Vykonávanie za odplatu činnosti podľa požiadaviek mandanta uvedené v Mandátnej zmluve (ďalej aj ako „zmluva“) predovšetkým ide o :  vykonávanie činnosti na úseku „Dohľadu nad zdravím zamestnancov pre 1.a.2. kategóriu“ v súlade so zákonom NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v z.n.p. v podmienkach pracovísk mandanta vrátane vyhotovenie príslušnej písomnej dokumentácie.
150.00 € s DPH Obec Betlanovce Sor-med s.r.o. 31.01.2022
05.04.2022
Crz:24.05.2022 12:12
Nájom a užívanie hrobového miesta A169 - zmena nájomcu
A/169/2022
0.00 € s DPH Mária Drenčeniová Obec Betlanovce 05.04.2022
01.04.2022
Crz:24.05.2022 12:12
Predmetom tejto zmluvy je poskytovanie stravovania pre žiakov MŠ Betlanovce, zamestnancov MŠ Betlanovce a cudzích stravníkov v ŠJ pri ZŠ s MŠ Hrabušice.
2.80 € s DPH Obec Betlanovce Obec Hrabušice 16.03.2022
28.03.2022 Úprava spôsobu a podmienok vzájomnej spolupráce medzi obcou a oprávnenou osobou pri nakladaní s určenými zložkami komunálnych odpadov vzniknutých na území obce s cieľom umožniť oprávnenej osobe vykonávať zber a prepravu presne definovaných zložiek komunálnych odpadov od fyzických osôb na území obce.
180.00 € s DPH Obec Betlanovce Ľubomír Ludvik WINDOORS 16.03.2022
25.03.2022 Predmetom tejto Zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri realizácii Projektu, ako aj vymedzenie úloh a zodpovednosti zmluvných strán za realizáciu Projektu navzájom a voči Správcovi programu. Uzatvorením tejto Zmluvy nie sú dotknuté práva a povinnosti Prijímateľa voči Správcovi programu podľa Projektovej zmluvy.
1/2022
0.00 € s DPH Obec Hrabušice, Obec Vydrník, Evika občianske združenie Obec Betlanovce 24.03.2022
23.03.2022 Zmena termínu začiatku a ukončenia realizácie projektu "ČOV a kanalizácia
Dodatok č.2
0.00 € s DPH Obec Betlanovce MŽP SR, Slovenská agentúra ŽP 14.03.2022
07.03.2022 Prenájom nebytových priestorov KD na oslavu.
70.00 € s DPH Alžbeta Kraková Obec Betlanovce 07.03.2022
16.02.2022 Predmetom zmluvy je, aby Poskytovateľ Objednávateľovi vypracoval projekt s názvom „Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov v obci Betlanovce“, podľa výzvy s kódom OPLZ-PO6-SC611-2021-2
04/2022/ŽoNFP
5760.00 € s DPH Obec Betlanovce INSUCCOR s.r.o. 15.02.2022
16.02.2022 Predmetom zmluvy je, aby Poskytovateľ Objednávateľovi vypracoval projekt s názvom „Zlepšenie prístupu MRK k pitnej vode v obci Betlanovce“, podľa výzvy s kódom OPLZ-PO6-SC611-2020-1
05/2022/ŽoNFP
5760.00 € s DPH Obec Betlanovce INSUCCOR s.r.o. 15.02.2022
14.02.2022 Predmetom zmluvy je zriadenie Účtu SPORObusiness dotácie.
0.00 € s DPH Obec Betlanovce Slovenská sporiteľňa a.s. 03.02.2022
14.02.2022 Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností Zmluvných strán pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na realizáciu Aktivít Projektu, ktoré sú predmetom schválenej ŽoNFP-Pódium pre kultúrne podujatia.
309070ARI3
19999.86 € s DPH Obec Betlanovce Pôdohospodárska platobná agentúra 07.01.2022
14.02.2022 Predmetom tejto Zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán, ako aj vymedzenie zmluvných podmienok pre poskytnutie Projektového grantu zo strany Správcu programu Prijímateľovi s cieľom zabezpečiť realizáciu Projektu.
1334/2021
974535.00 € s DPH Obec Betlanovce Ministerstvo investícií, region. rozvoja a informatizácie 07.02.2022
09.02.2022 Mandatár sa zaväzuje, že pre mandanta za podmienok dojednaných v tejto zmluve zabezpečí výkon stavebného dozoru v zmysle stavebného zákona č. 50/1976 § 46b Z.z a ďalšími relevantnými zákonmi a predpismi platnými v SR na stavbe: „ČOV a kanalizácia Betlanovce“.
5760.00 € s DPH Obec Betlanovce AVARM s.r.o. 08.02.2022
20.01.2022 Nájom a užívanie hrobového miesta č. A/4
A/4/2022
10.00 € s DPH Silvia Tišerová Obec Betlanovce 20.01.2022
Zobrazených 46 - 60 z celkových 757.
1 2 4 6 7 8 9 50 51