Obec Betlanovce

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
19.05.2022
Crz:24.05.2022 12:12
Mandatár sa zaväzuje, že pre mandanta za podmienok dojednaných v tejto zmluve zabezpečí výkon stavebného dozoru v zmysle stavebného zákona č. 50/1976 § 46b Z.z a ďalšími relevantnými zákonmi a predpismi platnými v SR na stavbe: „Pódium pre kultúrne podujatia“.
504.00 € s DPH Obec Betlanovce AVARM s.r.o. 16.05.2022
16.05.2022
Crz:24.05.2022 12:12
Predmetom tejto zmluvy je záväzok poskytovateľa zabezpečiť pre objednávateľa za odplatu výkon procesu verejného obstarávania podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) pre zákazky uvedené v bode 2.2 tohto článku, a to v rámci pripravovaného projektu s názvom “ Zlepšenie prístupu MRK k pitnej vode v obci Betlanovce„ a záväzok objednávateľa za riadne a včasné splnenie predmetu zmluvy zaplatiť poskytovateľovi dohodnutú odplatu.
3240.00 € s DPH Obec Betlanovce SQM s.r.o. 09.05.2022
16.05.2022
Crz:24.05.2022 12:12
Predmetom tejto zmluvy je záväzok poskytovateľa zabezpečiť pre objednávateľa za odplatu výkon procesu verejného obstarávania podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) pre zákazky uvedené v bode 2.2 tohto článku, a to v rámci pripravovaného projektu s názvom “Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov v obci Betlanovce„ a záväzok objednávateľa za riadne a včasné splnenie predmetu zmluvy zaplatiť poskytovateľovi dohodnutú odplatu.
2760.00 € s DPH Obec Betlanovce SQM s.r.o. 09.05.2022
11.05.2022
Crz:24.05.2022 12:12
Predmetom tejto zmluvy je záväzok poskytovateľa poskytnúť príjemcovi dotáciu v sume 3.000,00 Eur (slovom: Tritisíc eur) a záväzok príjemcu použiť dotáciu v plnej výške pre Dobrovoľný hasičský zbor obce na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia DHZO, na osobné ochranné pracovné prostriedky pre členov DHZO, odbornú prípravu členov DHZO a zabezpečenie servisu - opravy a nákup náhradných dielov na hasičskú techniku a hasičské motorové vozidlá.
3220740
3000.00 € s DPH Obec Betlanovce Dobrovoľná požiarna ochrana SR 09.05.2022
11.05.2022
Crz:24.05.2022 12:12
Nájom a užívanie hrobového miesta č. A/175.
A/175/2022
20.00 € s DPH Monika Jarošová Obec Betlanovce 11.05.2022
05.05.2022
Crz:24.05.2022 12:12
zmena identifikačných údajov zmluvných strán, zmena cien uvedených v článku III
Dodatok č. 21
0.00 € s DPH Obec Betlanovce Brantner Nova s.r.o. 28.02.2022
22.04.2022
Crz:24.05.2022 12:12
Prenájom nebytových priestorov KD na oslavu.
21/2022
70.00 € s DPH Alžbeta Remiašová Obec Betlanovce 22.04.2022
19.04.2022
Crz:24.05.2022 12:12
Vypracovanie projektovej dokumentácie v zmysle platnej legislatívy so všetkými náležitosťami v rozsahu pre stavebné povolenie (DSP) a v lokalite Za Hornádom v podrobnostiach dokumentácie na realizáciu stavby (DRS) pre projekt s názvom: „Dobudovanie technickej infraštruktúry v obci Betlanovce“ ( ďalej aj len ako „dielo“ alebo „projektová dokumentácia“)
10800.00 € s DPH Obec Betlanovce Váhoprojekt s.r.o. 19.04.2022
16.04.2022
Crz:24.05.2022 12:12
Predmetom tejto zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri realizácii Projektu, ako ja vymedzenie úloh a zodpovednosti zmluvných strán za realizáciu Projektu navzájom a voči Správcovi programu.
10000.00 € s DPH DMP Bodo Obec Betlanovce 08.04.2022
12.04.2022
Crz:24.05.2022 12:12
Vykonávanie za odplatu činnosti podľa požiadaviek mandanta uvedené v Mandátnej zmluve (ďalej aj ako „zmluva“) predovšetkým ide o :  vykonávanie činnosti na úseku „Dohľadu nad zdravím zamestnancov pre 1.a.2. kategóriu“ v súlade so zákonom NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v z.n.p. v podmienkach pracovísk mandanta vrátane vyhotovenie príslušnej písomnej dokumentácie.
150.00 € s DPH Obec Betlanovce Sor-med s.r.o. 31.01.2022
05.04.2022
Crz:24.05.2022 12:12
Nájom a užívanie hrobového miesta A169 - zmena nájomcu
A/169/2022
0.00 € s DPH Mária Drenčeniová Obec Betlanovce 05.04.2022
01.04.2022
Crz:24.05.2022 12:12
Predmetom tejto zmluvy je poskytovanie stravovania pre žiakov MŠ Betlanovce, zamestnancov MŠ Betlanovce a cudzích stravníkov v ŠJ pri ZŠ s MŠ Hrabušice.
2.80 € s DPH Obec Betlanovce Obec Hrabušice 16.03.2022
28.03.2022 Úprava spôsobu a podmienok vzájomnej spolupráce medzi obcou a oprávnenou osobou pri nakladaní s určenými zložkami komunálnych odpadov vzniknutých na území obce s cieľom umožniť oprávnenej osobe vykonávať zber a prepravu presne definovaných zložiek komunálnych odpadov od fyzických osôb na území obce.
180.00 € s DPH Obec Betlanovce Ľubomír Ludvik WINDOORS 16.03.2022
25.03.2022 Predmetom tejto Zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri realizácii Projektu, ako aj vymedzenie úloh a zodpovednosti zmluvných strán za realizáciu Projektu navzájom a voči Správcovi programu. Uzatvorením tejto Zmluvy nie sú dotknuté práva a povinnosti Prijímateľa voči Správcovi programu podľa Projektovej zmluvy.
1/2022
0.00 € s DPH Obec Hrabušice, Obec Vydrník, Evika občianske združenie Obec Betlanovce 24.03.2022
23.03.2022 Zmena termínu začiatku a ukončenia realizácie projektu "ČOV a kanalizácia
Dodatok č.2
0.00 € s DPH Obec Betlanovce MŽP SR, Slovenská agentúra ŽP 14.03.2022
Zobrazených 46 - 60 z celkových 765.
1 2 4 6 7 8 9 50 51